අල වලින් පුංචි අය ගොඩාක් කැමති රස කෑමක් Mcdonald 13-10-21