මේ සැන්ඩ්විච් එක ගෙදර හැදුවොත් ආයේ කඩෙන් කන්නේ නෑ. Healthy Breakfast Chicken Sandwich by Apé Amma 12-10-21