ගමේ ක්‍රමයට දර ලිපේ සුපිරි රසකින් මඤ්ඤොක්කා කොළ මැල්ලුම සහ මඤ්ඤොක්කා තෙල් දාලා Manioc by Apé Amma 11-10-21