ගෙදර තියෙන කුළු බඩු වලින් රසට චිකන් එකක් රෝස්ට් කරමු Easy Roast Chicken \U0026 Kuska Rice by Apé Amma 19-10-21