අපේ අම්මාගේ අලුත් ගෑස්/දුම නැති දර කුස්සිය - සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලක්ෂ 23 2.3million Subs by Apé Amma 17-10-21