අපේ අම්මාගේ ක්‍රමයට අර්තාපල් අල වගේ අළුකෙසෙල් - අළුකෙසෙල් ලෙලි තෙම්පරාදුව Ash Plantain by Apé Amma 19-10-21