රු 200ට අයිස්ක්‍රීම් ලීටරක් හදමු පුදුම රසක්! මේක හැදුවොත් හැමදාම හදයි Coconut Ice Cream Apé Amma 02-06-23