‍ සති අන්තයේ දවල් කෑමට පහසු බිරියානික් හදමු Weekend Biryani Lunch Apé Amma 27-05-23