අයිස්ක්‍රීම් ලීටරක් රු 200/- හදමු පුදුම රසක්! මේක හැදුවොත් හැමදාම හදයි Coconut Ice Cream Apé Amma 03-06-23