වෙනදා කාපු නැති විදියේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදමු Easy Mexican Fried Rice by Apé Amma 22-07-21