චිකන් ඩෙවල් වලට වඩා රසයි මේ විදියට හදලා බලන්න. Chicken Deval Style Achcharu Bites by Apé Amma 18-07-21