පිටි අනන්නෙ නැතුව ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් මාළු රොටි - Episode 970 - Easy Fish Roti 28-06-22