මේ දවස් වල සමාජයේ ගැවසෙන අමුතුම හොරු - Anoma 19-06-22