ඔබ විවාහ වී ඉන්නෙ තනියමද නැන්දම්මා එක්කද විවාහයට කලින් ඉදිරි වසර 5 සැලසුම් කරාද Anoma's Ffs 06 15-11-23