රසම් පවුඩර් නැතුව හදන පෙපර් රසම් -- Episode 1089 - Pepper Rasam 06-11-23