අපේ අම්මා ගෑස් දර කරන්ට් නැතුව හදන නුවර පොල් රොටි Kandy Style Pol Roti Without Gas by Apé Amma 08-11-19