බත් උයන්නේ නැතිව උදෑසනට ක්ෂණික ෆ්‍රයිඩ් රයිස් Instant Fried Rice Without Cooking by Apé Amma 12-10-19