කෑම රසකරන මැජික් එක චිකන් සුප්කැට අදම හදන්න. (කෘතිම රසකාරක නැතුව) Chicken Stock Cubes by Apé Amma 26-05-23