උදේ කෑමට ගෙදර තියෙන දේ වලින් පිටි කෝප්පෙන් රොටි 3ක් (රෙස්ටුරන්ට් වගේ ) Breakfast Roti by Apé Amma 11-06-21