කේක් වෙනුවට පළතුරු වලින් කේක් එකක් හදමු - Episode 1078 - Fresh Fruit in The Shape of a Cake 19-09-23