ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 04 - ටින් මාළු ප්‍රෙෂර් කුකර් ආරක්ෂාකාරීව භාවිතා කරමු - සාලයන් ගෙන් සැමන් හදමු 23-05-20