පහසු වෙනස් ක්‍රමයකට ටින් මාළු රොටියක් Tin Fish Roti by Apé Amma 16-09-20