රසම පාට මාළු තෙලට මිරිසට(පොල් කිරි නැතුව) Spicy Colored Fish Curry by Apé Amma 17-01-20