බත් කාලා කන්න ඇග සිසිල් කරන අතුරුපසක් - ගැස්ට්‍රයිටිස්ට් සුවයට විශේෂයි Sago Mung Dessert Apé Amma 05-07-22