ලේසියෙන් කොත්තු හදන්න ඉක්මන් බිත්තර රොටියක් Quick Egg Roti For Making Koththu by Apé Amma 27-09-21