අපේ අම්මාගේ ඇඟ හැඩ කරන සීනි අඩු කරන පුදුම ඖෂධය Herbal Shape up Remedy by Apé Amma 07-10-19