ඩයට් කරන කෙට්ටු වෙන්න කැමති අයට පිටි වර්ග නැතුව හදන උදේ/රාත්‍රි කෑමක් Healthy Diet Recipe Apé Amma 28-01-22