පොල්කිරි නැතුව වෙනස්ම ක්‍රමයක ටින් මාළු කරියක් (Eng Sub) Tin Fish Curry by Apé Amma 11-10-19