අඩු විදයම් පොට් බිරියානි දරලිපේ හදමු කෙසෙල් කොළේ රසට Easy Pot Biriyani in Village Style Apé Amma 03-07-22