සති අන්තයේ පවුලේ අයට අඩු වියදම් නාඩු හාල් බිරියානියක් හදමු Easy Low Cost Chicken Buriyani Apé Amma 18-03-23