කොණ්ඩ කැවුම වැරදුනොත් මෙහෙම කරන්න. Easy Awurudu Sweet Hack by Apé Amma 08-04-21