එකට එකක් ලාබ පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහල ක්‍රිස්පි වඩේ එකක් (ස්වයං රැකියාවට) Crispy Vada by Apé Amma 23-02-21