විනාඩි 5න් හදන ගඩොල් ලිපේඅඩු වියදමින් මාළු උයමු Tasty Fish Curry in Wood Stove by Apé Amma 29-06-22