අලුත්ම තාලේ ස්පයිසි ගොදම්බ රොටි විනාඩි 30න් Spicy Gothamba Roti by Apé Amma 16-09-21