ලීක්ස් සමග අල තෙම්පරාදුව - Episode 591 - Leeks Potato Curry 08-11-19